Meteen naar de inhoud

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint op Aswoensdag en eindigt een aantal weken later op Stille Zaterdag. Christenen vullen het vasten op allerlei manieren in: niet snoepen, geen alcohol drinken, of 40 dagen geen social media gebruiken.

Ook in onze gemeente besteden we aandacht aan deze tijd. In de kerkdiensten staan we stil bij het leven van Jezus, zijn werk en uiteindelijk zijn sterven en opstanding. We geloven dat God met ons steeds opnieuw wil beginnen!

Deze online Veertigdagentijdkalender is bedoeld om ook doordeweeks aan de slag te gaan. Voor elke zondag (en de daarop volgende week) gedurende de Veertigdagentijd, van 22 februari – 9 april 2023, is er een aparte pagina. Deze pagina heeft de naam die deze zondag in de traditie van de protestantse kerk heeft. De naam verwijst naar een tekst uit het boek Psalmen. Elke pagina heeft een vaste opbouw:

  • Op elke pagina vind je de bijbeltekst die op zondag in de kerk wordt gelezen. We hebben de predikanten die op deze zondag de dienst leiden gevraagd om er een korte overdenking bij te maken.
  • In de traditie is de Vastentijd de tijd om je als christen extra te richten op je naasten, zoals Jezus dat ook deed. Daarom vind je hier ook het collectedoel van de week vanuit onze diaconie. Ook geven we elke week een tip om te vasten.
  • De kinderen werken in deze periode aan hun eigen project: ‘Wie?Wat?Waar! Op zoek naar wie Jezus is’. Ook hier is elke week iets van terug te vinden in deze kalender.
  • Elke week is er een lied dat past bij de tekst die gelezen is, of bij de naam van de zondag. In onze diensten zingen we vaak ook andere liederen dan liederen uit het liedboek, bijvoorbeeld uit de Top2000. De leden van onze Hoefband hebben een aantal passende nummers aangeleverd
  • En er zijn nog een aantal wisselende bijdragen, ook vanuit verschillende gemeenteleden

We vinden het leuk als je reacties plaatst op Padlet. Als je gedachten hebt over de tekst van de zondag, iets wat je meemaakte of raakte, of iets wat je wilt delen, plaats ze vooral of reageer op de berichten van anderen. Je hebt het wachtwoord Pasen2023 nodig.

We wensen je een gezegende Veertigdagentijd toe!

26 februari, 1e zondag: Invocabit – Roept Hij mij aan

open de 1e zondag

Invocabit -Roept Hij mij aan de naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 91:15:

Wie Mij aanroept, geef Ik antwoord,
in de nood zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem bevrijden en met roem overladen

Bijbeltekst Bij deze zondag hoort de tekst van Matteüs 4:1-11: Jezus wordt door de duivel op de proef gesteld in de woestijn

Bloemschikking Deze week ging het over beproeving/verleiding, naar aanleiding van het verhaal over de verzoeking van Jezus in de woestijn.

De kronkelige takken in het bloemstuk symboliseren de liefde. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad maar een route met onverwachte wendingen. Waar ligt voor jou verleiding of beproeving op de loer ? Geef je toe of houd je stand ?

Overdenking ds. Meindert Burema

Op onze weg door het (kerkelijk) leven heeft Aswoensdag een steeds diepere betekenis gekregen. Wij beginnen deze periode al vele jaren met het deelnemen aan een viering van een rooms-katholieke parochie en mogen dan ‘betekend’ worden met het askruisje. Een indrukwekkend ritueel! Maar ook is het gebruikelijker geworden om van deze periode een vastentijd te maken. Iedereen kan daar een eigen vorm aan geven. Je kunt je bewust dingen ontzeggen vanwege hun verslavende werking: alcohol en/of nicotine bijvoorbeeld. Of het minderen van de tijd die je aan de sociale media besteedt. Willem Barnard heeft het vasten eens beschreven als het je los maken van zaken die zijn ingesleten in je levenspatroon en je vast-houdt aan waar het in het geloof om gaat. Zo veel dingen in het leven die ons immers, misschien zelfs onbewust, bezet houden. De vastentijd brengt ons dus bij de vraag waar het nu eigenlijk op aan komt in de hectiek van alledag. Wat is mijn houvast in het leven? De schrijvers van de bijbel blijken dat ook weten. Dat het leven zoveel mogelijkheden in zich bergt. We zijn voortdurend onderweg om mens te worden. Wat is je hou-vast. Daarom begint deze eerste zondag van de veertigdagentijd met het verhaal over de verzoeking in de woestijn.

We zien Jezus in de ultieme verlatenheid. Ook Hij moet gaan onderzoeken waar het voor hem op aan komt. Wat zijn houvast is. Ook Hij is dus geen onaantastbare heilige die nonchalant de verleidingen die hem afhouden van zijn roeping wegwuift. De opties die de duivel hem voorhoudt zijn reële opties zoals ook wij die nu kennen. Dat is ook het slimme van deze metafoor van het kwaad dat gebruik maakt van onze kwetsbare kanten. Het deel in ons dat het niet weet, onzeker is en zich laat verleiden. Niet voor niets heet hij in het Grieks ‘diabolos’ (wigdrijver). Het kwaad dat de boel in de war schopt.

En hij weet ook precies het juiste moment te kiezen. Hij verschijnt in het verhaal als Jezus op z’n zwakst is. Als hij honger krijgt. Op dat moment komt de duivel die zegt: ‘Kijk eens, die bolle steen daar… vind je nou ook niet dat die wel heel erg op een… brood lijkt? Als jij de zoon van God bent…’
Wie het antwoord heeft op de broodvraag heeft namelijk de macht. Wie de truc kent om in zijn eentje het wereldvoedselprobleem op te lossen, die maken we koning. Dat is de chef. Dus als je de zoon van God bent…

Daarna een tweede beproeving. De duivel draait de aardbol voor Jezus’ ogen rond en zegt: ‘Kijk nou eens, al die koninkrijken in hun heerlijkheid! Daarvoor ben je gekomen, toch? Ik bied het je aan. Sterker nog, ik draag het hele zaakje aan je over. Aan jou. En ik trek me terug. Maar….
En de derde beproeving. Hoog op het dak van de tempel, het huis van de godsdienst. En waar gaat het om in de godsdienst? Om ‘God-bij-de-mensen! Nou, laat dan maar eens zien: bestaat God of niet? Heb het lef. Laat maar eens zien dat je Gods Zoon bent!

Jezus pareert de duivel met woorden uit het boek Deuteronomium. ‘Gij zult de Heer uw God niet verzoeken’. Het kwaad zal het verliezen uiteindelijk. Jezus heeft na deze verzoekingen wonderen gedaan, mensen genezen en voor brood gezorgd. Niet als demonstratie van zijn eigen grootheid, maar als teken van zijn verbondenheid met God en met de mensen. Dat is zijn weg van het horen naar de woorden van de Eeuwige en de dienst aan mensen. Geen gemakkelijke weg omdat Hij niet om het lijden heen gaat, maar er dwars doorheen. Zijn Missie in de Veertigdagentijd op weg naar en in Jeruzalem….

Lied LB 91a: Wie in de schaduw Gods mag wonen

Diaconaal doel het Johannes hospitium in Wilnis: “Ons hospice in Wilnis biedt hoogwaardige zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. Om het verblijf van onze bewoners voor nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk te laten zijn, is uw steun hard nodig! Voor alle extra’s voor onze bewoners, het gebouw en de inrichting zijn wij afhankelijk van giften en vrijwilligers. We willen de mensen in onze wijk op deze manier blijven ondersteunen.”
Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

Vastentip deze eerste tip heeft meteen te maken met het omzien naar de ander: Doe deze zondag in de kerk mee met de Paasgroetenactie van de diaconie en stuur een kaart naar een gevangene. Of stuur komende week zelf een kaartje aan iemand die wel wat extra aandacht kan gebruiken.

Veertigdagentijd in Indonesië Lees hier het verhaal van Indra Titus.

Voor de kinderen De kinderen gaan deze week aan de slag met het thema “Hij is toch die Timmerman”. (Marcus 6:1-6). Je kan dit thuis ook lezen.

Vragen voor thuis:

  • Als Jezus de mensen in de synagoge uitleg geeft over God, zijn ze verbaasd. Waarover zijn ze zo verbaasd?
  • De mensen in de stad van Jezus’ familie vragen zich af hoe het kan dat Jezus, die één van hen is, zo wijs is en wonderen doet. Hoe kan het volgens jou dat Jezus wijs is, zieken geneest en wonderen doet?
  • De mensen uit de stad van Jezus’ familie willen niets met Hem te maken hebben. Hoe zou dat komen, denk je?

Luisterlied voor thuis: Wie Hij was-Elly en Rikkert

En een verhaal van onze eigen dominee Piet Kooiman over meneer Hebgraag, n.a.v. Johannes 12:24. Hierin wordt de betekenis van ‘vasten’ mooi verwoord.

Delen Wil je iets delen of je mening geven naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Schrijf het op de Padlet (wachtwoord Pasen2023)

5 maart, 2e zondag: Reminiscere – Gedenk uw barmhartigheden

open de 2e zondag

Reminiscere – Gedenk uw barmhartigheden de naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 25:6:

Denk aan uw barmhartigheid, HEER,
aan uw liefde door de eeuwen heen.

Bijbeltekst Bij deze zondag hoort de tekst van Matteüs 17:1-9: De verheerlijking op de berg: De leerlingen zien een visioen over Jezus

Bloemschikking De tweede liturgische bloemschikking verwees naar het verhaal over Jezus die op de berg Mozes en Elia ontmoet.

"Als het in de bijbel over een berg gaat, moet je opletten, dan is het meestal iets belangwekkends" zei de dominee in zijn preek.
Jezus, niets menselijks is hem vreemd, ziet soms als een berg op tegen zijn taak op aarde. Mozes en Elia komen hem een hart onder de riem steken. Elia verbleef veertig dagen in de woestijn, Mozes zelfs veertig jaar! Soms heb je zo iemand nodig, die je helpt te overleven....

Overdenking Martin Brederoo

De tweede zondag van de 40-dagentijd wordt ook wel zondag Reminiscere (Gedenk) genoemd, naar de eerste psalmtekst die traditioneel in de mis gezongen werd (en wordt) op deze zondag: denk aan uw barmhartigheid. Het is een oproep aan God om toch vooral te denken aan hoe barmhartig hij altijd is geweest en hoe betrokken hij is. Als contrast volgt daarop: denk niet aan de zonden uit mijn jeugd, maar denk met liefde aan mij en laat uw goedheid spreken.

Het blijft allemaal heel bescheiden. De psalmist gaat er niet van uit dat hij met zijn eigen positie iets kan inbrengen bij God. Alles wordt helemaal bij God gelegd. God hoeft die vijanden niet omwille van de psalmist te stoppen, maar omwille van wie Hij zelf is: de barmhartige.

Het gaat om vertrouwen op God: zij die op u hopen worden niet beschaamd. Zo’n God kan en wil je helpen de juiste wegen te gaan. Dat is voor iedereen weggelegd, daar hoef je niet perfect voor te zijn. Heb vertrouwen, daar komt het op aan.

Op het oecumenisch leesrooster staat voor deze zondag niet Psalm 25, maar Psalm 33. De boodschap is heel vergelijkbaar: Oprecht is het woord van de Heer, alles wat Hij doet is betrouwbaar. Hij heeft recht en gerechtigheid lief, van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Trouw begint bij God zelf en die geeft hierin ook niet op. Hij houdt vast aan Zijn plan.

De evangelielezing uit Mattëus 17 vertelt ons over de verheerlijking op de berg, waar Mozes en Elia verschijnen en waar uit de hemel dezelfde woorden klinken als toen Jezus werd gedoopt door Johannes: Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. De leerlingen maken zich druk over de slaapplaatsen voor deze belangrijke mensen, maar dat doet er hier niet toe. Het gaat hier over hoe Gods belofte van trouw wordt vervuld, vanaf altijd al tot de dag van vandaag, wat mensen er ook van maken.

Er zijn altijd donkere tijden geweest, en vanuit ons perspectief geldt dat zeker ook nu. Je zou je toch gaan afvragen of deze wereld voor God nog wel de moeite waard is om zich om te bekommeren. Maar God heeft zijn plan altijd doorgezet, juist ook in donkere of moeilijke tijden.

Als het moeilijk wordt, zien we altijd dat er mensen opstaan die helpen. We zien alle hulp zowel van binnen als van buiten in Turkije en Syrië. We zien de onderlinge verbondenheid in Oekraïne en hoe mensen ondanks alle vernietiging en moeilijke omstandigheden vaak toch graag terug willen om bij hun geliefden te zijn. Om naar elkaar om te zien, samen te bidden, samen een nieuw leven op te bouwen.

Mensen mogen leven vanuit die hoop dat God er is en zich om de wereld bekommert en daarvoor mensen op Zijn weg zet. Ook als er geen toekomst meer lijkt te zijn, geen land of huis meer is, dierbaren zijn weggevallen, de glans van het leven is verdwenen door zorgen, verdriet of eenzaamheid. God gaat verder met deze wereld en met ons mensen. Je zult er maar mee te maken hebben, dan is het natuurlijk helemaal niet zo eenvoudig om dit vertrouwen vast te houden. Het kan zelfs irriteren, want het lijkt zo makkelijk gezegd. Maar laten we onze weg naar Pasen toch vervolgen vanuit hoe in Psalm 25 Gods betrokkenheid begint bij hoe God zelf is: Denk aan uw barmhartigheid Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.

Lied Tears in heaven, Eric Clapton

Diaconaal doel Kinderen in de knel. Veel kinderen en jongeren staan er alleen voor in het leven zonder de bescherming van volwassenen. Kerk in Actie zet zich in voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties, zoals straatkinderen en werkende kinderen. Hun rechten moeten nageleefd worden, zoals hun recht op onderwijs. We stimuleren ook dat kinderen en jongeren een rol krijgen in de kerk. Help mee om het leven van kinderen in de knel te verbeteren.

Vastentip Laat pakketjes niet bij je thuis bezorgen en doneer de bespaarde verzendkosten aan het collectedoel van deze week.

Gedicht Ineke Vink stuurde ons het gedicht Onrust van Aukje Wijma.

Onrust

Mijn eerste week was tasten
naar minder
meer stilte

U komt
in stille overmacht
weten dat dit is waarnaar ik zoek

U blijft
ook in onrust
als ik word afgeleid van weten

waar ben ik
U bent
U neemt de tijd voor mij

Voor de kinderen De kinderen gaan deze week aan de slag met het thema “Wie is Hij dat de wind en het Water Hem gehoorzamen” (Marcus 4:35-41). Jezus zorgt ervoor dat een storm op het meer gaat liggen, waardoor de leerlingen zich afvragen wie Hij toch is.

Vragen voor thuis:

  • Waarom zijn de leerlingen geschrokken en diep onder de indruk als Jezus de storm tot stilte brengt?
  • De leerlingen vragen zich af: ‘Wie is deze man?’ Als jij erbij was geweest, welk antwoord zou jij dan op de vraag hebben gegeven?

Luisterlied voor thuis: Elly en RIkkert In een scheepje over zee

Delen Wil je iets delen of je mening geven naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Schrijf het op de Padlet (wachtwoord Pasen2023)

12 maart, 3e zondag: Oculi – Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer

open de 3e zondag

Oculi – Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer de naam van deze zondag komt uit Psalm 25:15:

Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Bijbeltekst Bij deze zondag hoort de tekst van Johannes 4:5-26: Jezus en de Samaritaanse vrouw bij de waterput

Bloemschikking: De bloemschikking in de kerk hoort bij het bovenstaande verhaal. In de schikking zijn onder andere water en een spiegel te zien.

In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de 
eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, een 
Samaritaanse, en ook nog eens een outcast binnen haar 
gemeenschap. Ze is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk 
is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn.
God zoekt mensen zonder 
bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst. 
Geloof ontdekken bij mensen die religieus, geografisch 
of maatschappelijk mijlenver bij je vandaan staan is een 
van de meest louterende ontmoetingen die je in dit 
leven kunt hebben

Overdenking ds. Piet Vliegenthart

Er zijn wel een paar taboes die in dit schitterende verhaal over de ontmoeting van Jezus met de vrouw bij de bron doorbroken worden. En dat opdat iemand werkelijk geraakt wordt in haar diepste verlangen. In dit verhaal over water dat veel meer blijkt te zijn dan water. Een verhaal met een dubbele bodem, zoals Johannes ze veel va­ker vertelt.

Een eerste taboe dat wordt doorbroken…

Jezus is op weg naar het noorden, naar Galilea. Zijn aanhang in het zuiden, in Ju­dea, is gegroeid. De grond wordt hem te heet onder de voeten. Hij wijkt uit. Van zuid naar noord. Dwars door Samaria, in het midden van Pa­lestina. Een Jood ging daar het liefst met een grote boog omheen, want Samaritanen werden door Joden gemeden als de pest. Omgang met hen was taboe. Dat was al eeuwen zo, al sinds de tijd van de ballingschap. Toen er vele Joden werden weggevoerd, terwijl anderen achterbleven. Die laatsten mengden zich met andere volken. Toen de Joden uit Babel terugkwamen, troffen ze daar een stelletje halve heidenen aan. Ze hadden een eigen bijbel (de 1e vijf boeken van het Oude Testament) en ook een eigen tempel op de berg Gerizzim. Dat wekte diep venijn, een taaie vete, over en weer. Het liefst ging men elkaar uit de weg. Maar Jezus trekt zich daar niets van aan.

Een tweede taboe dat wordt doorbroken…

Te voet door Samaria, op weg naar Galilea. Een lang eind. Denk je in… Heel ver­moeiend, je moest op z’n tijd uitrusten. Liefst bij een bron. Daar kon je altijd wel iemand om water vragen. Zo ook hier. Een bijzondere bron. Er werd van verteld dat aartsvader Jakob deze bron geschonken had aan zijn lieve­lingszoon Jozef. Dat moest dus echt wel iets zijn. De discipelen zijn in de buurt op­ zoek gegaan naar brood. Jezus is alleen. Het zesde uur. Siësta. Het zal wel even duren voordat er iemand komen zal om water te putten. Maar kijk, daar komt toch al iemand aanlopen. Een vrouw… En Jezus stelt een vraag die al vele malen eerder geklonken heeft: Geef mij te drinken. Om die vrouw zomaar aan te spreken. Déze vrouw. Van wie Jezus later zegt dat ze al vijf mannen heeft gehad en dat ze nu met een zesde samenwoont. Hoe Jezus dat weet? Voor de evangelieschrijver is hij daar Jezus voor. Maar vast staat dat zij een outcast is. Ook bij haar eigen volk, de Samaritanen. In de ogen van de anderen een hoer. Geen wonder dat zij uitgerekend nú, op dit hete uur, met haar kruik naar de waterput gaat. Maar Jezus spreekt haar aan en breekt door haar isolement heen. Gewoon van mens tot mens: geef mij te drinken. Een gunst van haar gevraagd. Er zijn allerlei ta­boes, maar belangrijker is wat hen beiden hier bindt. En dat is dat ieder mens, met welk verleden ook, in welke positie ook, weet wat dorst is, wat honger is en wat ver­moeidheid is.

Een derde taboe dat wordt doorbroken…

En dan, hoe die vrouw uit haar schulp komt. Je zou je kunnen voorstellen dat ze zich Oost-Indisch doof houdt, net doet alsof ze niets heeft gehoord. Zou ze daar niet het verstandigst aan hebben gedaan, Jezus gewoon negeren? Je zou je ook kunnen indenken dat ze zwijgend aan het verzoek van die vreemdeling voldoet, daarna voor zichzelf water put om zich vervolgens zo snel mogelijk uit de voeten te maken. Maar dat doet ze niet. Het is een bijzondere vrouw. Fier en vrij. Op voet van gelijkheid. Verbaasd vraagt ze Jezus: “Hoe kun jij, een Jood, aan mij, een Samaritaanse vrouw, te drinken vragen?”

Een man en een vrouw… daar bij de put. Dat is een bekend bijbels motief. Eliëzer, de knecht van Abraham, ontmoet bij een put Rebecca, die de vrouw van Izaäk zal wor­den. Jakob ontmoet bij de put Rachel. Mozes ontmoet Zippora. Het is dus een veelbelovende plaats. Een plaats waar liefde ontstaat, waar het stromen gaat.

“Hoe kun je mij te drinken vragen?” Jezus antwoordt haar. “Als je eens wist wie jou dit vraagt, jij zou het hém gevraagd hebben en hij zou je levend water geven.” Water waarna je nooit geen dorst meer krijgt, zo zegt Hij iets later, water dat in je hart wordt tot een fontein waar anderen zich aan laven kunnen. Een bron van eeuwig leven, leven dat niet stuk gaat. Sprankelend, fris, helder en diep. Je raakt over zo’n mooi verhaal toch niet uitgedacht?

Lied You Say, van Lauren Daigle

Diaconaal doel We collecteren vandaag voor de diaconie in onze eigen wijkgemeente. Van het geld dat we inzamelen helpen we mensen in Leidsche Rijn die niet meer rond kunnen komen of het moeilijk hebben.
We willen de mensen in onze wijk op deze manier blijven ondersteunen. Deze collecte wordt dan ook van harte bij u aanbevolen!

Vastentip Zet de thermostaat een graadje lager en doneer een vast bedrag (bv 2 euro) voor elke dag dat je de verwarming lager hebt gezet aan het collectedoel van deze week.

Voor de kinderen De kinderen gaan deze week aan de slag met het thema “Wie is Hij dat Hij de zonden van mensen vergeeft” (Lucas 7:36-50). Jezus vergeeft een vrouw die volgens de mensen een slecht leven leidt. 

Vragen voor thuis:

  • Zou jij zomaar bij iemand die een etentje geeft zonder uitnodiging naar binnen gaan? Waarom doet de vrouw uit het Bijbelverhaal dit wel? Wat doet ze als ze binnen is?
  • Jezus vertelt Simon een klein verhaal over twee mannen met geldschulden. Wat wil Hij met dit voorbeeldverhaal duidelijk maken, denk je?
  • Jezus zegt tegen de vrouw dat haar zonden vergeven zijn. Weet jij wat daarmee bedoeld wordt?

Luisterlied voor thuis: tot 7 maal 70 maal met tekst

Delen Wil je iets delen of je mening geven naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Schrijf het op de Padlet (wachtwoord Pasen2023)

19 maart, 4e zondag Laetare – Verheug U

open de 4e zondag

Laetare – Verheug U de naam van deze zondag is te vinden in Jesaja 66:10:

Laat allen die Jeruzalem liefhebben
zich met haar verheugen en juichen om haar,
laat allen die om haar treuren
nu samen met haar jubelen.

Bijbeltekst Bij deze zondag hoort volgens het kerkelijk leesrooster de tekst van Johannes 9: 1-39: De genezing van een blinde.

Bloemschikking De bloemschikking van deze week symboliseert Johannes 9: 30 waarin staat “Hoe kan het dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mij de ogen geopend heeft”. De schikking heeft de vorm van een oog.

"Laten zien 
In mijn vorige woonplaats had ik goed vriendschappelijk contact met twee lieve buurvrouwen. Ze zijn zelf geen christen, maar rond christelijke feestdagen en de doop van onze zoon bevroegen ze me over de bijbelverhalen en mijn beleving. Als dominee ben ik gewend om over het geloof te praten en ik doe dat graag, maar dit was toch andere koek. Ik merkte dat ik meer dan eens aan het zoeken was naar woorden en naar het ‘juiste’ antwoord. Hoe kon ik mijn niet-gelovige buurvrouwen laten zien hoe belangrijk mijn geloof voor me is? Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of over Jezus. Maar troost je. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten. (ds. Rianne van der Nagel )

Overdenking Deze is van Klaas Spronk en gaat over het thema dat vandaag ook bij de kinderen een rol speelt, n.a.v. Johannes 6:25-51.

“Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt?”

Op deze zondag staat Johannes 6:25-51 centraal: Jezus legt aan de mensen uit dat Hij het hemelse brood is. Maar ze geloven Hem niet: hij is toch de zoon van de timmerman uit Nazareth? Ze kennen zijn vader en ook de ouders van zijn vader. Wat denkt die Jezus wel?! Misschien waren de mensen ook nog wat gepikeerd over het feit dat Jezus twijfel had over hun beweegredenen. Hij had gezegd dat ze Hem achterna liepen omdat Hij zulke mooie wonderen deed. Kort hiervoor had Jezus wel vijfduizend mensen gevoed met vijf broden en twee vissen. Als ze hem later weer opzoeken en daarvoor zelfs helemaal om het meer van Tiberias zijn heen gelopen, ontvangt Jezus ze met de opmerking dat ze niet goed begrijpen met wie ze te maken hebben: “u zoekt Me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent.”

Voor ons als lezers van het verhaal is het juist andersom. Wij zijn vertrouwd met de belijdenis dat Jezus de zoon van God en zingen met Kerst hoe Hij uit de hemel is neergedaald. Wat zouden wij graag getuige zijn van zo’n wonderbare broodvermenigvuldiging! Zo’n steuntje voor ons geloof zouden we goed kunnen gebruiken. We moeten het zondag doen met dat kleine stukje brood en die paar druppels wijn, wanneer we het Heilig Avondmaal vieren. Wij moeten het doen met de verwondering hoezeer we ons zo verbonden kunnen voelen met elkaar als we een kring vormen. En met de verwondering dat we zo verbonden zijn met al die gelovigen die ons voorgingen tot en met de discipelen die met Jezus het laatste avondmaal vierden. En met de verwondering dat we mogen uitzien naar een toekomst die niet bepaald wordt door opwarming of kernwapens maar door de verwachting dat we met Jezus zelf het feest van vrede en saamhorigheid zullen vieren. Als je dat allemaal op je in laat werken, dan besef je dat we met dit verhaal en met deze viering toch best wel veel mee krijgen.

Lied You raise me up – Josh Groban

Diaconaal doel Noodhulp (Ethiopië): Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk boeren en boerinnen vruchtbare grond vasthouden, grond irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Uw gift wordt zeer gewaardeerd.

Vastentip Koop geen voedsel dat je niet echt nodig hebt en doneer het geld wat je bespaart aan het collectedoel, of koop wat extra’s en doneer het aan de Voedselbank

Voor de kinderen De kinderen gaan deze week aan de slag met het thema “Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt” (Johannes 6:25-36 en 41-51). Jezus legt aan de mensen uit dat Hij het hemelse brood is.

We hebben het over verschillen tussen echt brood en hemels brood.

(tabel afkomstig uit NBG-Bijbel basics)

Luisterlied voor thuis: vijf broden twee vissen

Delen Wil je iets delen of je mening geven naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Schrijf het op de Padlet (wachtwoord Pasen2023)

26 maart, 5e zondag Judica – Verschaf mij recht

open de 5e zondag

Judica – Verschaf mij recht de naam van deze zondag komt uit Psalm 43:1:

Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.

Bijbeltekst Bij deze zondag hoort de tekst van Johannes 11: 1-44: Jezus wekt zijn vriend Lazarus op uit de dood.

Bloemschikking De liturgische bloemschikking heeft deze week de vorm van een krans. Deze symboliseert de kringloop van het leven.
Aardig om te weten: De schikking wordt wekelijks voorbereid door verschillende gemeenteleden (Jenny Schuurmans, Elly Stoffels, Ineke Vink, Wilma van der Veen, Ariette Ruitenbeek, Sietske Werensteijn en Annemieke Ferweda) en is een initiatief van het Pastoraal Team.

Leven uit geloofsvertrouwen

Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan. Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in het verhaal iets wat daar volkomen haaks op staat. Jezus komt niet om te troosten, Hij begint te praten over het leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven wekken. Jezus kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding is. De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze stemming aanvoert, maar het geloof in God. ‘Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft.’ Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen. 

Overdenking Ds. Elly Bakker combineert in haar overdenking het verhaal van Lazarus met de tekst uit de Psalm.

Nog twee weken te gaan naar Pasen toe. Deze twee laatste zondagen heten in de kerkelijke traditie vanouds de Passiezondagen, de zondagen van het lijden. Het wordt nu menens met naar Pasen toe gaan. Op de afgelopen zondag, Laetare (verheug u, Jeruzalem!), kregen we een klein voorproefje van de vreugde van Pasen, maar nu gaat
het onverbiddelijk alleen nog maar over dood en lijden. Zondag Judica, heet deze zondag: doe mij recht o God, voer mijn rechtszaak voor mij! (psalm 43)
En op deze zondag is de evangelielezing niet minder dan het verhaal van de opwekking van Lazarus, de broer van Maria en haar zuster Martha. Maria, zegt Johannes erbij, is de vrouw die Jezus heeft gebalsemd met mirre – de specerij waarmee doden worden gebalsemd – nadat ze zijn voeten had gewassen met haar tranen en afgedroogd met haar haren. Alsof ze hem vast voorbereidde voor zijn begrafenis… terwijl hij nog lang niet dood was.

Psalm 43 is wel op zijn plaats bij dit verhaal: de zussen hebben wel een appeltje met Jezus te schillen. Want wanneer ze zijn hulp inroepen omdat hun broer ziek is, wacht hij twee volle dagen voordat hij afreist naar hun dorp, Bethanie. En ja, als hij dan eindelijk aankomt in het dorp is de arme Lazarus al dood en begraven…
Het verhaal van Lazarus’ opwekking uit het graf is een parallel aan dat van Jezus’ eigen dood en opstanding. Lazarus ligt in een rotsgraf met een steen er voor, die weggerold moet worden en hij ligt er al drie dagen; (als ze aankomen bij het graf waarschuwt Martha Jezus dat het er niet fris meer zal ruiken: ‘het is al de vierde dag!’). En Lazarus is in windsels gewikkeld. Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig.

Over opstanding gaat het dus op deze zondag… twee weken voor Pasen uit.
Meer dan 60 jaar geleden schreef Willem Barnard zijn gedicht ‘Oxford Street’, dat in feite ook over opstanding gaat:

‘Oxford Street’
Alles kan veranderen in een dag
als de auto’s gaan grazen in de straten,
mooie glanzende koeien en schapen
en de verkeerslichten staan groen op gras.
Engelen als cowboys ertussendoor
houden zich bezig met de paardekrachten,
want God, God in het diepst van zijn gedachten,
dat is een boer, dat is gewoon een boer.
Hij scheurt het asfalt als een grasland open,
in de riolen schieten vissen kuit,
wat dood is doet hij ademen en lopen,
maakt van metaal een zachtkloppende huid.
Het zal ontroerend zijn om te aanschouwen
als al die auto’s ook kunnen herkauwen.


Oxford Street is nog steeds de drukste straat in Londen, vol verkeer en uitlaatgassen. In 1961 schreef Barnard dit gedicht, anno 2023 actueler dan ooit. Een gedicht als een droom, een visioen: dat leven dank zij God, godzijdank, mogelijk is zelfs voor dode/doodgemaakte materie: met asfalt overdekte grond, vergiftigd water, dood metaal. ‘Wat dood is doet hij ademen en lopen’. En zie eens aan: daar staan de auto’s stil, niet in een eindeloze file op dood asfalt, maar dromerig als herkauwende koeien in een groene weide vol wilde bloemen…

Lied De echte vent – Racoon

Diaconaal doel Het Handjehelpen-effect! Handjehelpen koppelt mensen die hulp nodig hebben aan precies de juiste vrijwilliger. Onze hulpvragers geven aan dat dankzij een maatje hun leven fijner is, dat ze méér contacten hebben en beter in hun vel zitten. Dát is het Handjehelpen-effect! Er zijn veel hulpvragers die wachten op een maatje. Help je mee met een gift?

Vastentip Drink een week geen frisdrank of alcohol en doneer 1 euro per dag aan het collectedoel

Gedicht Ineke Vink stuurde ons het gedicht Weer heel, van Toon Hermans.

Weer heel

Ik heb het leven niet bespied,
niet tegen het licht gehouden
ik danste wat en zong een lied
en als ik m’n handen vouwde
werd wat gebroken was weer heel
en ik kon weer liedjes schrijven
ik bad dan: Heer, ik weet niet veel
maar laat ’t maar zo blijven

Voor de kinderen De kinderen gaan deze week aan de slag met het thema “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” (Matteüs 16: 13-17 en 20-21): Jezus vraagt aan de leerlingen wie Hij volgens de mensen is.

Vragen voor thuis:

  • Petrus laat zien dat Hij Jezus kent. Wat doe jij allemaal als je iemand graag beter wilt leren kennen?
  • Petrus noemt Jezus ‘de Zoon van de levende God’. Weet jij wat Petrus daarmee bedoelt?

Luisterlied voor thuis: Jezus is…..

Delen Wil je iets delen of je mening geven naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Schrijf het op de Padlet (wachtwoord Pasen2023)

2 april, 6e zondag Palmarum – Palmpasen

open de 6e zondag

Palmarum – Palmpasen de naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 118:26:

Gezegend wie komt in de naam van de HEER.
Wij zegenen u vanuit het huis van de HEER.

Bijbeltekst Bij deze zondag hoort de tekst van Matteüs 21:1-11: De intocht in Jeruzalem.

Bloemschikking De bijbeltekst die bij deze schikking hoort is uit Matteüs 26:1-13 To the world you may just be one person, but for one person you mean ‘the world’. ‘Want de armen zijn altijd bij jullie.’

Verschil maken

Er zijn veel mensen die onder de armoedegrens leven. We kunnen niet iedereen helpen. En soms zijn mensen ook niet geholpen met ‘alleen maar’ geld. Maar wel door gedurende langere tijd samen op te trekken.  Soms kun je net dat verschil maken en zo een wending maken in iemands leven. Een bekeringsmoment! 
 
Kernwoorden: zalving, keuzes maken.

Overdenking Door ds Kees van Stralen

Wie is die man, wie is die Jezus toch…?

Jezus rijdt op een veulen Jeruzalem binnen…
Jezus rijdt op een veulen Utrecht binnen…

Stel je eens voor: we hebben Palmpasen achter de rug. De intocht van Jezus is geweest. Het was een wat broeierige dag waar van alles gebeurde. De stad, de hoofdstad is in rep en roer. Er hebben vreemde dingen plaats gevonden. Het enthousiasme hangt nog in de lucht. Het is avond geworden, het is inmiddels een stuk rustiger op straat.
Stel dat dat nu, april 2023, zou gebeuren, wat zou er dan in het nieuws komen?

Hoe doe je dat nou? Hoe laat je Palmpasen verbazing, enthousiasme, emoties zien?

Als Bijbellezer zijn wij buitenstaander. Wij waren er niet bij, ook niet bij die intocht.
Maar als Jezus nou eens Utrecht binnenrijdt…

Wat zijn de commentaren? Wat zijn de beelden op social media, op de T.V., welke foto’s komen in de publiciteit?

Palmpasen 2023…stel je eens voor…

Lied Hosanna – Opwekking 298

Diaconaal doel Amnesty International: Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Ons werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Help je mee met een gift?

Vastentip Nodig iemand bij jou thuis uit voor een maaltijd en geef hem/haar alle aandacht.

Witte Donderdag op de Molukken Lees hier het verhaal van Hugo Kneefel

Recept Marian Geurtsen, een van de organisatoren van De Hoeftuin, schreef het boek Zalig Gebakken, met recepten uit de katholieke traditie. Bij deze week horen bijvoorbeeld palmpaashaantjes en judasstroppen.

Voor de kinderen Op deze zondag staat Matteüs 21:1-11 centraal: Jezus rijdt Jeruzalem binnen op een ezel, de mensen begroeten Hem als de lang verwachte koning, de messias.

Deze week maken we in de kerk Palmpaasstokken op zondagochtend, kom je ook meedoen?
Wanneer je er niet bij kunt zijn kun je toch een Palmpaasstok maken. Lees hier hoe dat moet, en wat de betekenis van de versieringen is. Met dank aan ons gemeentelid Ineke Vink!

Gesprek voor thuis:

Jezus rijdt Jeruzalem als een koning binnen. Veel mensen leggen hun jas op de weg, en anderen leggen takken neer. Zo maken ze een rode loper waar Jezus overheen kan rijden. En ze roepen Hem eer toe. Ze noemen Jezus: Zoon van David. Dat is een naam voor de messias. Ze zien Jezus als de nieuwe, beloofde koning uit de familie van koning David. En ze roepen ook God eer toe om Hem daarvoor te danken. Tegelijkertijd raakt de hele stad in rep en roer. Er gebeurt iets heel bijzonders in Jeruzalem en alle mensen praten erover. Ze vragen zich af: ‘Wie is die man, wie is Jezus toch?’ Wat zou jij voor antwoord geven? (uit Bijbel Basics)

Luisterlied voor thuis: Hosanna, Hosanna – Elly en Rikkert

Delen Wil je iets delen of je mening geven naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Schrijf het op de Padlet (wachtwoord Pasen2023)

9 april, Paaszondag Resurrexi – De Heer is opgestaan

open de Paaszondag

Resurrexi – De Heer is opgestaan de naam van deze zondag is ontleend aan Psalm 139:18:

Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

Bijbeltekst Bij deze zondag hoort de tekst van Johannes 20,1-18: De opstanding.

Bloemschikking Bij de schikking van Witte donderdag past de Bijbeltekst: Jezus zei: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’ (Johannes 13:27). Kernwoorden: verraad, donker en licht .

Bij de schikking van Goede Vrijdag past de Bijbeltekst: ‘Vrouw, dat is uw zoon.’ (Johannes 19:26). Kernwoorden: verdriet, genade ontvangen

Bij de schikking van Paasmorgen past de Bijbeltekst: Waarom huil je?’, vroeg Jezus. (Johannes 20:15). Kernwoorden: verbondenheid, leven en dood.

Waarom huil je? Maria kan er nog niet toe komen het graf te verlaten. Waar zou ze heen moeten? Johannes vertelt dat ze staat te huilen. Herkenbaar toch? Het kan je zomaar overkomen bij het graf van een geliefde dat allerlei herinneringen bovenkomen. En dat het gemis je opeens te veel wordt. Terwijl Maria huilend voorover buigt in het graf, ziet ze twee engelen. Toen Petrus en Johannes in het graf geweest waren, waren die er nog niet. Of zijn engelen soms alleen te zien door tranen heen? Op hun vraag waarom ze huilt, antwoordt ze dat dat is omdat haar Heer er niet meer is. Niets is er meer van Hem, zelfs zijn lichaam niet! Dan ineens is Jezus er. Maar Maria herkent Hem niet. Zou ons dat ook niet kunnen overkomen? Ik denk het wel. Je kunt zo in beslag genomen zijn door je verdriet, je zorg, je eigen plannen, dat je Jezus zelf niet meer ziet of hoort. Maar dan is Hij dichterbij dan wij denken.
Kernwoorden: verbondenheid, leven en dood,

Overdenking ook deze week weer een korte overdenking van ds Kees van Stralen

Wat is er gebeurd?
Het kan niet en toch gebeurt het…

Maar wat is er dan gebeurd?
Maria uit Magdala ging vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, naar het graf. En ze ziet dat de steen van de opening van het graf was weggehaald.
Wonderlijke gebeurtenissen.
Wat is dit?
Wat nu?
We vragen het Maria op Paasmorgen.
Wat zag zij? Wie waren er nog meer bij? Twee engelen? Hoezo?
En een tuinman…?

Het kan niet en toch gebeurt het…

Lied Kijk omhoog, Nick & Simon

Diaconaal doel VluchtelingenWerk Nederland: VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. “Dankzij de hulp van onze donateurs en vrijwilligers kunnen wij vluchtelingen helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.” Alvast heel hartelijk dank voor uw gift!

Recept Marian Geurtsen, een van de organisatoren van De Hoeftuin, schreef het boek Zalig Gebakken, met recepten uit de katholieke traditie. Bij deze week horen bijvoorbeeld hot cross buns en paasvlechtbrood.

Voor de kinderen Op deze zondag staat Lucas 24:13-35 centraal: nadat Jezus is gestorven en begraven, zijn twee van zijn leerlingen onderweg naar Emmaüs. Ze praten met elkaar over alles wat er gebeurd is en de vragen die ze daarbij hebben. Dan komt Jezus bij hen lopen. De leerlingen herkennen Hem echter pas later, wanneer Hij tijdens de maaltijd het brood breekt en met hen deelt.

Als je wilt kun je het verhaal ook thuis lezen.

Vragen voor thuis:

  • Wie komt er bij de vrienden lopen als ze onderweg zijn naar huis?
  • Ben jij wel eens iemand tegengekomen die je niet herkende? Hoe kwam dat?
  • Wanneer merken de twee vrienden dat het Jezus is die met hen meegegaan is?
  • Wat doen ze zodra ze Jezus hebben herkend?
  • Zouden wij Jezus herkennen als Hij bij ons zou komen?

Luisterlied voor thuis: Hij kan zomaar naast je lopen

Delen Wil je iets delen of je mening geven naar aanleiding van wat je hier gelezen hebt? Schrijf het op de Padlet (wachtwoord Pasen2023)