Privacyverklaring

Voor de Protestantse Kerk in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Sinds mei 2018 geldt hiervoor in Nederland een speciale wet (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De kerkenraad heeft middels een model van de landelijke PKN invulling gegeven aan deze wet. Zie hiervoor de link. Gemeenteleden en bezoekers van onze gemeente kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt en welke rechten er zijn met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Ook is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt tot geheimhouding verplicht. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen, zie daarvoor ook de 2020.11.19_AVG_Privacyverklaring.

Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact op met kerkenraad@kerkenindehoef.nl.

Namens de kerkenraad,

Rinze Valkenburg