Ga naar de inhoud

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De Protestantse gemeente Leidsche Rijn is een geregistreerde ANBI-instelling. Dit betekent dat al je giften, bijvoorbeeld Kerkbalans of collectebonnen, door de Belastingdienst worden aangemerkt als gift. Daarmee zijn de bijdragen vanaf een drempelbedrag belastingaftrekbaar. Dat maakt een bijdrage fiscaal aantrekkelijk.

Algemene gegevens

Naam ANBIProtestantse gemeente Leidsche Rijn
RSIN823996402
E-mailscriba@kerkenindehoef.nl
Websitewww.kerkenindehoef.nl
AdresHogeweide 6
3541 BC  Utrecht
RekeningnrNL47 RABO 0306 7306 69 tnv PG Leidsche Rijn
Naam ANBIDiaconie van de Protestantse gemeente Leidsche Rijn
RSIN824238357
E-maildiaconie@kerkenindehoef.nl
Websitewww.kerkenindehoef.nl
AdresHogeweide 6
3541 BC Utrecht
RekeningnrNL71 RABO 0307 1142 60

De Protestantse gemeente Leidsche Rijn is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap die, geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten”.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente Leidsche Rijn te Utrecht.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad minimaal 7 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 8).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

  1. De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.


Beleidsplan

Je vindt hier de Visienota Kerk in Nederland en hier het Beleidsplan PG Leidsche Rijn 2020-2025.

Wij vinden het belangrijk dat de stem van God in Leidsche Rijn gehoord en verstaan wordt. Waarom? Omdat wij denken dat God op veel plekken in Leidsche Rijn, bij veel mensen, een groot verschil kan maken. Daarom zeggen wij dat ‘verbinden’ onze missie is. Wij willen de verbinding leggen tussen God en mensen, mensen onderling, en de mens en zichzelf.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vind je hier: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens staat hieronder

Een actueel overzicht van onze activiteiten staat op onze website.

Voorgenomen bestedingen

Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in de verkorte staat van baten en lasten hierna is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Staat van baten en lasten met toelichting

Met ingang van 1 januari 2015 is de Protestantse Gemeente Leidsche Rijn een zelfstandige gemeente.

Begroting 2024 Protestantse gemeente Leidsche Rijn

De meest actuele jaarrekening is die over het kalenderjaar 2023.

Van de kerk:
Concept jaarrekening 2023 Protestantse gemeente Leidsche Rijn


Van de diaconie:
Jaarrekening 2022 Diaconie

Daarnaast vind je hier de vorige jaarrekeningen.

Van de kerk:
Jaarrekening 2022 Protestantse gemeente Leidsche Rijn
Jaarrekening 2021 Protestantse gemeente Leidsche Rijn
Jaarrekening 2020 Protestantse gemeente Leidsche Rijn
Jaarrekening 2019 Protestantse gemeente Leidsche Rijn
Jaarrekening 2018 Protestantse gemeente Leidsche Rijn
Jaarrekening 2017 Protestantse gemeente Leidsche Rijn

Van de diaconie:
Jaarrekening 2021 Diaconie
Jaarrekening 2020 Diaconie
Jaarrekening 2019 Diaconie
Jaarrekening 2018 Diaconie
Jaarrekening 2017 Diaconie

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.