Ga naar de inhoud

Veelgestelde vragen

Over de kerk

Wat is de kerk?
Bij ‘kerk’ denk je vaak direct aan een kerkgebouw of aan kerkdiensten. Is dat ‘de kerk’? Nee, de kerk bestaat niet alleen uit stenen en rituelen. De kerk bestaat ook en vooral uit mensen. Mensen die Jezus willen volgen.

Om het overzichtelijk te houden is de kerk opgedeeld in gemeenten: groepen van christenen in een gebied die elkaar regelmatig ontmoeten. Dat kan in een kerkbouw zijn, in een kerkdienst, maar ook heel goed op straat, bij de buurtsuper of thuis. In de kerkelijke gemeente willen we elkaar steunen in het geloof, op feestelijke momenten, maar juist ook als het leven zwaar is. Zo proberen we elkaar het geloof voor te leven: je staat er niet alleen voor. We hebben een gezamenlijke opdracht: te laten zien waar Jezus voor stond, liefde voor God en voor de naaste.

Wat heb ik aan de kerk?
Kun je zonder de kerk geloven? Je kunt zelf de Bijbel lezen. Je kunt zelf door gebed met God in gesprek gaan. Het kan, maar het vereist wel een ijzeren discipline. De aandacht verslapt heel makkelijk. Het is druk op je werk. Je gezin vraagt alle aandacht. Voordat je het weet, verslapt je geloof. De kerk biedt je een structuur en steun om je geloof levend te houden. Iedere zondag is er een kerkdienst. Door de week zijn er gespreksgroepen over allerlei thema’s en voor verschillende leeftijdsgroepen.

Naast een structuur geeft de kerk je ook handvatten om je geloof te verdiepen. Tijden veranderen. Als kind heb je andere vragen en behoeften dan als tiener. Iedere leeftijdscategorie heeft zo z’n eigen problemen. Als je daar vanuit het geloof niet over na denkt, dan is de kans groot dat je geloof hol en leeg wordt: je geloof heeft niet meer met jou en jouw leven te maken. Trouwens, niet alleen jijzelf, maar ook de wereld om je heen verandert. Ook dat kan om een andere geloofshouding vragen. De kerk is goed voor het onderhoud van je geloof.

Wat heeft de kerk aan jou?
Huh? Vragen mensen dat? Nee, maar toch beantwoorden we hem. Omdat het voor protestanten belangrijk is. In de protestantse traditie geloven we namelijk dat er geen kerk is zonder Jezus Christus EN dat er geen kerk is zonder de leden. De Bijbel vergelijkt de gemeente met het lichaam van Christus. Iedereen maakt daar deel van uit. Alle lichaamsdelen zijn nodig. ‘Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken?’, staat er in de Bijbel (1 Korinthe 12). Eén lichaamsdeel maakt geen lichaam. Alle delen samen wel. Dus jij (volgens het beeld: een lichaamsdeel) kunt niet gemist worden. De kerk heeft jou nodig:

Jouw stem: om God te eren. Zingen kun je thuis doen, maar het is veel leuker om het samen te doen. Samen zingen geeft je het gevoel bij een groep te horen, denk aan het zingen in een stadion bij een sportwedstrijd. Je zingt dan ook vaak iemand of een team toe. In de kerk doen we eigenlijk hetzelfde: wij zingen voor God en het samen zingen zorgt dat we ons ook echt ‘samen’ voelen. Het is niet belangrijk of je mooi kunt zingen of dat je een beetje bromt: alle stemmen samen zorgen voor een mooi geluid.

Jouw talenten: de een kan muziek maken, de ander is dol op praktische klussen als koffie schenken of schoonmaken, weer een ander is een echte organisator, en nog iemand helpt graag anderen, en… Kortom: geen talent, ook niet dat van jou, kan gemist worden. Je draagt je steentje bij aan de kerk met jouw talent.

Jouw (financiële) middelen: misschien ken je de kerk alleen van de acceptgiro die op je deurmat valt. Dat is jammer. Aan de andere kant: onze gemeente is volledig afhankelijk van giften van haar leden. Jouw gift is van belang om de kerk in Leidsche Rijn te kunnen bouwen.

Kortom: de kerk heeft alles aan jou, aan jouw medewerking op welke manier dan ook. Zowel binnen als buiten de kerk, want eigenlijk is het hele leven dienst aan God. Natuurlijk, jij blijft het onderwerp, jij hebt het zelf in de hand. Maar het kan soms verrijkend werken om alles eens van een andere kant te bekijken.

Welke rituelen kent deze kerk?
De uitleg van rituelen is belangrijk, maar een ritueel moet je in de eerste plaats doen en blijven oefenen. De vraag naar het waarom kun je misschien beter achteraf stellen. Hieronder staan de bekendste rituelen binnen de kerk:

Kerkdienst: de kerkdienst is een één groot ritueel die weer bestaat uit kleinere rituelen, zoals gebed, zegen en lezingen uit de bijbel. Alles bij elkaar vormt het een eredienst ter eer aan God.

Heilig Avondmaal: wij vieren één keer in de maand tijdens een kerkdienst ‘Heilig Avondmaal’. Brood en wijn delen we in een kring. De betekenis ervan is niet in één zin uit te leggen. Centraal staat dat we het avondmaal met Jezus Christus als de eigenlijke gastheer en met elkaar vieren. Misschien geldt voor dit ritueel wel het meest dat je het moet meemaken. Er vindt een mysterie plaats dat niet alleen in woorden is uit te drukken.

Doop: in onze gemeente is de kinderdoop het meest gebruikelijk. De doop gebeurt tijdens een kerkdienst. De ouders staan voor in de kerk met hun kind op de arm. De predikant besprenkelt het kind met water en zegt: ‘Ik doop u in de Naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest’. Ook de doop heeft verschillende betekenissen. Met de doop laten we zien dat God in zijn genade en liefde aan het begin van het leven van het kind staat. Wanneer je als kind niet bent gedoopt, kun je ook als volwassene gedoopt worden.

Trouwviering: het hoogtepunt in een trouwviering is de zegen. De viering bestaat uit de volgende rituelen: belijdenis (twee mensen belijden (=erkennen) dat ze elkaar hebben ontvangen uit de hand van God), belofte (ze beloven elkaar trouw in het verbond dat zij sluiten), handenoplegging (de predikant doet de handen op de hoofden van het paar). In het gebaar van de handenoplegging en zegen wordt de aanwezigheid van God uitgesproken.

Uitvaartdienst: in een kerkelijke uitvaart wordt meestal een korte gedachtenisdienst gehouden. Met een korte levensloop en karakterschets van de overledene en met behulp van liederen, gebeden, teksten en andere handelingen wordt hij of zij aan God toevertrouwd.

Wie is de ‘baas’ in deze kerk?
De kerk had tot voor kort een behoorlijke hoeveelheid invloed en macht. Op plaatselijk niveau had de pastoor in de rooms-katholieke kerk het eerste en laatste woord. In de meeste protestantse kerken gold dat ook voor de predikant. Toch is er sinds het begin van de Reformatie in de 16e eeuw een groot verschil geweest. De predikant krijgt ‘tegenmacht’ van de kerkenraad. Dit kerkelijk bestuur wordt door de leden van de plaatselijke kerk gekozen. De predikant had onmiskenbaar een belangrijke stem in de kerkenraad, maar het kwam en komt regelmatig voor dat hij door de kerkenraad werd tegengesproken en de kerkenraad een ander besluit nam.

Dus: is de kerkenraad de baas? Nee, niet helemaal. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Wij hebben een grote mate van zelfstandigheid. Die is vastgelegd in een zogenaamde kerkorde. Zo mogen wij zelf een predikant kiezen. Daar staat tegenover dat we wel moeten kunnen aantonen voldoende inkomsten te hebben om de predikant te kunnen betalen. Ook kunnen we niet zomaar iedereen tot predikant verkiezen. Die persoon moet aan bepaalde kwalificaties voldoen, zoals een afgeronde wetenschappelijke theologische opleiding. Verder ondersteunt de landelijke kerk de plaatselijke gemeenten door het maken van uiteenlopend materiaal voor bijvoorbeeld jeugdwerk. De landelijke kerk neemt het voortouw in zaken die alle plaatselijke gemeenten aangaan, zoals het contact met de landelijke overheid. Tevens is er een structuur ontworpen voor het geval gemeenteleden het niet eens zijn met het beleid of de besluiten van hun kerkenraad.

De tweede aanvulling betreft het gezag van de kerkenraad. Anders dan wel eens gedacht wordt, kent ook een protestantse kerk geen democratie. De kerkenraad heeft een dubbel mandaat en een dubbele zorg. Hij bestuurt namens de gemeente en met het oog op de gemeente. Dat is de ene kant. De andere kant is dat de kerkenraad namens God bestuurt en met het oog op Gods eer. Ofwel: én God moet tot zijn recht komen én de gemeente moet tot haar recht komen. De pretentie van dit ideaal maant tot voorzichtigheid en bescheidenheid. De kerkenraad bidt daarom altijd om Gods leiding bij zijn werk. Als het goed is, weet de kerkenraad dat hij misschien wel de baas kan spelen maar dat hij ten diepste nooit de baas is.

Hoe kan ik lid worden van de kerk?
Kijk op de pagina Lid worden.

Hoe kan ik mij laten uitschrijven als lid van de kerk?
Kijk op de pagina Ledenadministratie.

Over geloven

Waarom zou ik geloven?
Wat maakt het uit of je gelooft of niet? Ook gelovigen hebben te maken met ziekte, problemen, maar ook geluk. En ook ongelovigen doen goede dingen en zetten zich in voor hun medemens. Ook onder gelovigen zijn er mensen die asociaal gedrag vertonen, egoïstisch zijn of er vreemde opvattingen op na houden.

Iedereen gelooft. Maar de inhoud van het geloof kan enorm verschillen. De een gelooft in Allah, de volgende in het achtvoudig pad van Boeddha, terwijl weer een ander het zoekt in de kracht van de mens, het humanisme. Of geloven dat het hoogste doel genieten is en alles uit het leven te halen wat er voor jou te halen is: yolo, you only live once. Veel vaker maken mensen hun eigen ‘combi’: ze combineren hun eigen, persoonlijke geloofsovertuiging met elementen uit verschillende tradities.

Christenen geloven in God, de Vader van Jezus Christus. De een is ermee opgevoed en heeft eigenlijk nooit reden gehad van koers te veranderen. Een ander is op latere leeftijd door God aangeraakt en op deze weg geplaatst. Dat is voor ieder verschillend. Wat deze gelovigen bindt is dit: zij zijn ervan overtuigd dat zij niet zonder God kunnen, zoals die zich in Jezus bekend heeft gemaakt.

Geloof helpt je om richting te geven aan je leven. De Bijbel geeft ons daarvoor richtlijnen. Die richtlijnen staan soms haaks op het tegenwoordige levensgevoel. Alleen al het idee dát er een God is, dat er Iemand buiten ons is die ons kent, die ons roept en op een antwoord wacht. Maar ook de ruime aandacht voor de medemens is lang niet altijd vanzelfsprekend. In al deze dingen geloven wij dat God een doel heeft met deze wereld, dat Hij ons daarbij actief wil betrekken. Hij leidt ons. Hij wil ons steun geven, kracht voor onderweg.

Nu kan het makkelijk gebeuren dat wij God even of voor langere tijd kwijt raken. We doen andere dingen dan Hij van ons verwacht. We laten Hem links liggen.

Wij geloven dat er altijd een weg (terug) is. Jezus vertelt ergens het verhaal van een jonge man die in het leven verdwaalde. Al die tijd keek zijn vader naar hem uit, wachtte hij tot zijn zoon weer naar huis terugkeerde. Hij stond met open armen klaar en gaf een groot feest. Zo is God. Wie in God gelooft, krijgt een breder perspectief. Het blijft niet bij het eigen belang, niet bij het hier, en ook niet bij het nu. Wij geloven dat we na dit leven niet uit Gods hand zullen vallen. Na de dood zullen we in Zijn nabijheid verkeren, daar waar het goed is, niet meer gehinderd en geplaagd door de beperkingen van het leven op aarde. Wij geloven dat we eens zullen meemaken dat de hemel en de aarde vernieuwd zullen worden. Daar en dan zal het goed zijn, alles wat slecht is zal verdwenen zijn.

Over bijdragen

Hoe kan ik via de Appostel-app bijdragen aan de collecte tijdens een online kerkdienst ?

1. Open de Appostel-app en klik op “Geef aan Collecte of Doel” óf open de Appostel-app en klik op “Scan QR-code” en scan onderstaande QR-code:

2. Klik op Gift en bepaal het bedrag dat je wilt geven aan de Diaconie en Kerk. Er zijn 4 standaard bedragen ingevuld, maar je kunt zelf ook een bedrag opgeven.
3. Klik op Volgende en daarna op Gift geven.
4. Je wordt doorgeleid naar je online bankieren omgeving. Hier kun je de betaling afronden.

Hoe kan ik via de website bijdragen aan de collecte tijdens een online kerkdienst ?
1. Ga naar https://mijn.kerkenindehoef.nl en log in of maak eerst een account aan.
2. Ga in het menu naar “Gift/Donatie” en klik in het uitklapmenu op “Collecte” (deze is pas zichtbaar wanneer je ingelogd bent).
3. Bepaal het bedrag dat je wilt geven aan Diaconie en/of Kerk. Er zijn 4 standaard bedragen ingevuld, maar je kunt zelf ook een bedrag opgeven. Klik daarna op Volgende.
4. Vink aan dat je alle gegevens hebt gecontroleerd en eventueel een bevestiging wilt ontvangen en klik op “Opslaan en versturen”.
5. Je kunt vervolgens via iDeal de betaling afronden.